Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 19-10-2021

1. Offertes
Menno van Paassen begint met de uitvoering nadat er vanuit de klant (schriftelijk of via email) akkoord is gegeven op de offerte. De aangegeven start- en einddatum zijn onder voorbehoud.

2. Extra werk
In het geval van extra werk (wanneer de werkzaamheden in de offerte meetbaar worden oversteven) kan Menno van Paassen bepalen om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te verhogen. Dit wordt uitsluitend in overleg met de klant gedaan. Na de betaling is Menno van Paassen niet aansprakelijk om nieuwe aanpassingen te maken binnen hetzelfde factuur bedrag.

3. Betaling
Menno van Paassen is gerechtigd om periodiek te factureren. Een aanbetaling van 35% zal voor aanvang van het project voltooid moeten worden. De restfactuur (65%) zal in de laatste fase van het project verstuurd worden. Hier zullen eventuele extra kosten zoals hosting bij worden toegevoegd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. (Zie artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW).

4. Opslag van assets
Tenzij anders afgesproken, worden de gebruikte bestanden of beeldmateriaal achteraf niet beschikbaar gesteld. Menno van Paassen is niet aansprakelijk voor verlies van het beeldmateriaal.

5. Additionele kosten
Het kan voorkomen dat er tijdens de samenwerking extra kosten nodig zijn die niet binnen de services van Menno van Paassen vallen. Hieronder kunnen de volgende onderdelen vallen: hosting, domein, website thema’s, stock-foto/videografie, muziek licenties etc.

6. Rechten en eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever wordt eigenaar over het eindproduct nadat de betaling aan Menno van Paassen is ontvangen. Het door Menno van Paassen geleverde werk, wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Menno van Paassen heeft na betaling geen eigendomsrecht op het eindproduct. Menno van Paassen blijft wel het recht behouden om het werk (tenzij anders afgesproken) te vermelden in op zijn website en social media voor de werving van bijvoorbeeld nieuwe klanten. Menno van Paassen is ook gerechtigd om zijn naam en link te vermelden in de credits van de voettekst van de website.

Menno van Paassen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Annulering, opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging.
Mocht er tijdens de samenwerking geannuleerd worden vanuit de Opdrachtgever of Opdrachtnemer, dan zal Menno van Paassen kosten rekenen voor het al geleverde werk. Deze kosten zullen 70% zijn van de gemaakte (niet hetzelfde als geleverde) onderdelen.

Menno van Paassen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

8. Aansprakelijkheid
Menno van Paassen is aansprakelijk voor aantoonbare schade binnen het project tot een maximum bedrag (excl. btw) van het offerte bedrag. Behalve bij de volgende gevallen:

Menno van Paassen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of informatie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Menno van Paassen. KvK72643579.